صبحانه کاری بهمن ماه 1398

در بهمن ماه ۱۳۹۸، شرکت ژیوار میزبان همکاران استان تهران و البرز در مجتمع گالریا به صرف صبحانه بود. این دیدار در راستای هم‌فکری و بررسی فروش و همچنین بیان نظرات و خواسته‌های همکاران با مدیریت مجموعه بود.

سبد خرید